Impressum

Birdiehunters asbl.

Association sans but lucratif

35, Rue d'Oetrange

L-5411 Canach (Lux)

info@birdiehunters.eu

 

RCS Luxembourg: F11019

 

Bankverbindung:

BCEELULL   LU55 0019 4955 0128 6000